Dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh Viễn thông & Scada

  • Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị thông tin liên lạc, Viễn thông
  • Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA,
  • Lắp đặt hệ thống Relay, Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống Relay
  • Lắp đặt, TNHC hệ thống Đo đếm điện năng
  • Lắp đặt thiết bị Viễn thông, thi công thiết bị điện nhẹ, mạng LAN, RFID, CCTV...
  • Lắp đặt hệ thống Âm thanh công nghiệp
  • Lắp đặt hệ thống Hội nghị truyền hình
  • Đo kiểm mạng Viễn thông, công nghiệp
  • Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì hệ thống Viễn thông, Scada, hội nghị truyền hình, camera